Yhdistys

TUTKIVAT ry

 • kuuluu Palkansaajajärjestö Pardiaan, joka on puolestaan Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenjärjestö
 • yhdistyksen kotipaikka on Jokioinen ja se on aloittanut toimintansa 18.8.1971
 • jäseniä Lukessa, Boreal Kasvinjalostus Oy:ssä ja Suomen Siemenperunakeskus Oy:ssä
 • jäsenmäärä on 458 henkilöä (31.12.2012)

YHDISTYKSEN TARKOITUS

 • toimia jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä
 • edustaa jäseniä, valvoa heidän ammattiin liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja
 • edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja yhteistoimintaa
 • tehdä esityksiä ja aloitteita, käydä neuvotteluja ja antaa lausuntoja
 • harjoittaa valistus-, opinto-, julkaisu-, kustannus- ja virkistystoimintaa

PÄÄTÄNTÄVALTA

 • yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous
 • yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus
 • hallitus voi tarvittaessa valita asioiden valmistelua ja päätösten toimeenpanoa varten eri toimielimiä

HALLITUS

 • hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä
 • jokaista jäsentä kohti on yksi henkilökohtainen varajäsen
 • puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosin kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 • vuosittain on erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet varsinaisista jäsenistä
 • toimikausi on syyskokousta seuraava kalenterivuosi
 • hallitus kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan
 • hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 • hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja hyväksyä uudet jäsenet
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset
 • hoitaa huolella yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana, ja esittää se toiminnantarkastajille
 • valita tarvittavat yhdistyksen edustajat eri tehtäviin ja tilaisuuksiin, joita ei ole valittu varsinaisessa kokouksessa
 • vahvistaa talousarvion puitteissa niiden toimihenkilöiden palkkiot tai vastaavanlaiset tehtäväpalkkiot, joita ei ole päätetty varsinaisessa kokouksessa, sekä päättää erilaisista tehtävien hoitamisesta johtuvien kulujen maksamisesta
 • toimeenpanna mahdolliset neuvoa-antavat jäsenäänestykset nimetä työtaistelun yhteydessä lakkotoimikunta ja vastata muista keskusjärjestönsä työtaistelutoiminnan ohjesäännössä määrätyistä tehtävistä

KOKOUKSET

 • varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous
 • kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa
 • kevät- ja syyskokouksen ja ylimääräisen kokouksen ajankohdan ja paikan määrää hallitus
 • kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenten työpaikkojen ilmoitustauluilla julkaistuilla ilmoituksilla, yhdistyksen internet-sivuilla ja sähköpostikutsuilla
 • kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
 • kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu

KEVÄTKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

 • käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta
 • käsitellään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

SYYSKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

 • valitaan tarpeelliset yhdistyksen edustajat muihin kokouksiin ja toimielimiin
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
 • päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • päätetään tulo- ja menoarvio ja hallituksen jäsenten sekä muiden toimihenkilöiden palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan vuorovuosin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
 • valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen muut jäsenet ja heidän varajäsenensä
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 • valitaan tarpeelliset yhdistyksen edustajat muihin kokouksiin ja toimielimiin

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle helmikuun loppuun mennessä, ja vastaavasti syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu asia elokuun loppuun mennessä.

JÄSENYYS

 • oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen hallitukselle ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa
 • voi vaikuttaa omaa työtä ja työyhteisöä koskeviin asioihin
 • oikeus jäsenetuihin
 • jäsenmaksu on 1,0 % veronalaisesta tulosta
 • peritään yleensä suoraan palkasta
 • perhevapaan, pitkän sairausloman, työttömyyden tai opiskelun ajaksi muutosilmoitus jäsenmaksun perimiseksi
 • eläkeläisjäsenelle samat edut varsin edullisella jäsenmaksulla

PARDIAN KOULUTUSTARJONTA

 • koulutusta kaikille jäsenille
 • koulutusta yhdistystoimijoille
 • koulutusta henkilöstön edustajille
 • myös verkkokoulutusta ja verkkoavusteista koulutusta
 • mm. luottamusmiesten ja työsuojelun peruskoulutus ja yhdistystoiminnan peruskoulutus
 • koulutus esitellään koulutuskalenterissa, joka julkaistaan PardiaNytissä ja Pardian kotisivuilla

TYÖTTÖMYYSTURVA

 • jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta (julkisten alojen teknisten työttömyyskassa JATTK)
 • työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy jäsenmaksuun

VAKUUTUSTURVA

 • vapaa-ajan tapaturmavakuutus nro 14-1024230
 • matkustaja- ja matkatavaravakuutus nro 14-1024230
 • vastuu- ja oikeusturvavakuutus nro 30-1118378
 • järjestövakuutus nro 000 4197410
 • järjestön IF-sopimus
 • ryhmäsampo
 • vakuutusedut www.ifvakuutus.fi/ttt

TIEDOTUS

 • Pardian jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 • Pardian ajankohtainen tiedotus julkaistaan joka toinen viikko ilmestyvässä PardiaNet-verkkolehdessä

LOMAEDUT

 • T-lomat ry:n kuntoremontit haetaan Pardian kautta
 • lomaliiton teemalomat
 • omistajaliiton erikoisedut Hotelli Levitunturissa
 • hotelli- ja majoitusalennukset (S-ryhmä, Scandic)
 • virkistyslomatuet
 • alennussopimukset. (mm. Neste Oy, Teboil, Silja Line, Viking Line)
 • pankkisopimukset (Nordea, SAMPO, OKO-pankki)
 • edut löytyvät osoitteesta tttry.fi/jasenelle