Säännöt

Tutkivat ry:n säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA , TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1 §

Yhdistyksen nimi on Tutkivat ry ja sen kotipaikka on Jokioisten kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa ja sen kieli on suomi.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä, edustaa heitä, valvoa heidän ammattiin liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää heidän ammatillista kehitystään ja yhteistoimintaansa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja sekä harjoittaa valistus-, opinto-, julkaisu-, kustannus- ja virkistystoimintaa. Yhdistys voi kuulua jäsenenä samanlaisia tarkoitusperiä ajaviin muihin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, voi panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. Toiminnan tarkoitus ei ole harjoittaa elinkeinotoimintaa.

JÄSENET

JÄSENYYS

  3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

4 §

Jäseneksi pyrkivän on jätettävä kirjallinen/sähköinen hakemus yhdistyksen hallitukselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus ja siitä annetaan kirjallinen tieto hakijalle.

Yhdistyksen jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilö on kirjallisesti hakenut yhdistyksen jäsenyyttä ja josta alkaen hän maksanut jäsenmaksunsa.

JÄSENLUETTELO

5 §

Yhdistyksen hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus pyynnöstä tutustua kaikkiin niihin tietoihin, jotka hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

6 §

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen hallitukselle ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa.

Liittyessään yhdistykseen jäsenen on toimitettava työnantajalle jäsenmaksuperintää varten tarvittavat tiedot. Mikäli jäsen on itsemaksava, ilmoitus jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä ja sen tekemiä päätöksiä ja pidättäydyttävä yhdistystä vahingoittavista toimista.

JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN

7 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi perustellusta kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa jäsenen osittain jäsenmaksuvelvollisuudesta määräajaksi: – sairauden, perhe- tai kuntoutusvapaan ajalta, mikäli työnantaja ei maksa kyseiseltä ajalta palkkaa, – varusmiespalveluksen ajalta (aseellinen tai siviilipalvelus), – päätoimisen opiskelun ajalta, mikäli työnantaja ei maksa kyseiseltä ajalta palkkaa, – ulkomaantyöskentelyn ajalta, mikäli jäsen samanaikaisesti kuuluu jäsenenä työntekomaan ammattiliittoon ja maksaa tälle jäsenmaksua, tai – muulla erityisen painavalla, edellä lueteltuihin syihin verrattavalla perusteella.

Jäsenmaksuvelvollisuudesta vapautuvan on ilmoitettava yhdistykselle vapautumisen syy ja sen arvioitu kestoaika niin pian kuin mahdollista.

JÄSENEN EROAMINEN

8 §

Yhdistyksen jäsenen on ilmoitettava eroamisestaan joko kirjallisesti/sähköisesti jäsenrekisteriin, yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsenlajin muutokset (työttömyys/eroaminen/eläköityminen) ilmoitetaan kirjallisesti/sähköisesti jäsenrekisteriin.

Eroaminen tulee voimaan eroamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien.

JÄSENEN EROTTAMINEN

9 §

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen: – jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta lakiin ja näihin sääntöihin perustuvia yhdistyksen päätöksiä taikka toimii muutoin yhdistyksen etujen vastaisesti, – jos hän jäseneksi liittyessään on antanut itsestään harhaanjohtavia tietoja, – jos hän muutoin toiminnallaan tai laiminlyönnillään vahingoittaa yhdistystä, – jos hän laiminlyö säännöllisten jäsenmaksujen suorittamisen yli kolmen (3) kuukauden ajalta.

Hallituksen on muissa kuin jäsenmaksujen laiminlyöntitilanteissa varattava jäsenelle tilaisuus tulla asianmukaisella tavalla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekoa. Hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti.

YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET

10 §

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, joka voi tarvittaessa valita asioiden valmistelua ja päätösten toimeenpanoa varten eri toimielimiä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11 §

Yhdistyksen kokous on vuosikokous tai ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus sai vaatimuksesta tiedon.

Kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen internet-sivuilla ja/tai sähköpostikutsuilla.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on erikseen mainittava, jos kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle joulukuun loppuun mennessä. Varsinaisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessa iältään vanhin läsnä oleva hallituksen jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen puheenjohtajan. Ylimääräisessä kokouksessa puheenjohtajana toimii kuitenkin kokouksen avaaja, muuten sen kulku on soveltuvasti sama kuin vuosikokouksen.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

Poissaolevan jäsenen puolesta ei voida käyttää äänioikeutta valtakirjalla.

Äänestys on avoin, paitsi milloin vähintään kaksi (2) läsnä olevaa jäsentä vaatii suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, paitsi tapauksissa, joissa sääntöjen mukaan tarvitaan määräenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

Tietoliikenneyhteyksiä voidaan käyttää luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen vaaleissa, jolloin noudatetaan hallituksen erikseen laatimaa äänestysohjetta.

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta suoritetaan siten, että valituksi tulee se henkilö, joka saa vaalissa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan vaalissa toinen kierros, johon osallistuvat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Valituksi tulee tuolloin se, joka saa enemmän ääniä.

VARSINAISEN KOKOUKSEN TEHTÄVÄT

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat

3) todetaan läsnäolijat

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) hyväksytään kokouksen työjärjestys

6) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

9) vahvistetaan hallituksen jäsenten sekä muiden toimihenkilöiden palkkiot

10) vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä

11) valitaan vuorovuosin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

12) valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen muut jäsenet ja heidän varajäsenensä

13) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

14) valitaan tarpeelliset yhdistyksen edustajat muihin kokouksiin ja toimielimiin

15) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja esille tulevat.

 

HALLITUS

13 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Jokaista jäsentä kohti on yksi henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet varsinaisista jäsenistä. Ensimmäiset erovuoroiset valitaan arvalla. Hallituksen toimikausi on järjestäytymiskokousten välinen aika. Hallituksen toimikauden ensimmäistä kokousta vuosikokouksen jälkeen kutsutaan järjestäytymiskokoukseksi.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistuu työskentelyyn henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus ottaa ja vapauttaa muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrittelee heidän tehtävänsä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, joista ainakin yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

14 §

Hallituksen tehtävänä on

1) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja hyväksyä uudet jäsenet

2) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset

3) hoitaa huolella yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana, ja esittää se toiminnantarkastajille

4) valita tarvittavat yhdistyksen edustajat eri tehtäviin ja tilaisuuksiin, joita ei ole valittu varsinaisessa kokouksessa

5) vahvistaa talousarvion puitteissa niiden toimihenkilöiden palkkiot tai vastaavanlaiset tehtäväpalkkiot, joita ei ole päätetty varsinaisessa kokouksessa, sekä päättää erilaisista tehtävien hoitamisesta johtuvien kulujen maksamisesta

6) toimeenpanna mahdolliset neuvoa-antavat jäsenäänestykset

7) nimetä työtaistelun yhteydessä lakkotoimikunta ja vastata muista keskusjärjestönsä  työtaistelutoiminnan ohjesäännössä määrätyistä tehtävistä

8) huolehtia muista sille kuuluvista asioista.

TYÖTAISTELUT

  15 §

Yhdistys voi tarvittaessa tukea vaatimuksiaan työtaistelutoimenpitein yhteistyössä keskusjärjestön kanssa sen päätösten mukaisesti. Ennen työtaistelua koskevan päätöksen tekemistä hallituksen on toimitettava neuvoa-antava jäsenäänestys tai selvitettävä muulla tavoin jäsenistön kanta suunniteltuun työtaisteluun. Neuvoa-antava jäsenäänestys on järjestettävä viikon kuluessa sitä koskevan päätöksen tekemisestä. Hallituksen on kokoonnuttava viipymättä jäsenäänestyksen tuloksen selvittyä tai jäsenistön kannan tultua muulla tavoin selvitetyksi. Työtaistelun aloittamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskevan päätöksen tekee hallitus.

Yhdistyksen ulkopuolella syntyneeseen työtaisteluun jäsen ei saa liittyä ilman hallituksen lupaa.

YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

16 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Edellisestä poiketen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja voivat kumpikin erikseen hyväksyä enintään 5000 euron suuruiset kertamenot sekä tehdä sähköiseen asiointiin liittyviä ilmoituksia yhdistyksen puolesta.

TILIT JA TILINTARKASTUS

  17 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja sitä koskevat asiakirjat tulee jättää toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto, talouden hoito, sen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus. Heidän tulee jättää hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta sille osoitettu toiminnantarkastuskertomus ja lausunto talouden hoidosta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Jos toiminnantarkastajat seuratessaan taloudenhoitoa vuoden aikana tarkastuksiensa perustella tai muuten havaitsevat olevan aihetta muistutuksiin tai esityksiin, siitä on viipymättä ilmoitettava hallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

18 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jolloin vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

19 §

Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat käytetään purkamispäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla yhdistyksen päämääriä lähinnä palvelevaan tarkoitukseen.

TÄYDENTÄVÄ SÄÄNNÖS

20 §

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa olevassa laissa säädetään.