Säännöt

Tutkivat ry:n säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Tutkivat ry ja sen kotipaikka on Jokioinen. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen toiminta-alue on koko maa.

Ammattiliitto Pro ry:tä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja jäsenyhdistystä yhdistykseksi.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton edustajiston sekä hallituksen tekemiä päätöksiä.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työ- ja virkasuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi. Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisastetta työpaikoilla ja työskentelee jäsentensä keskinäisen yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi ja lujittamiseksi liitossa ja yhdistyksessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-avustaa ja tukee henkilöstön edustajien valintaa ja toimintaa työpaikoilla

-avustaa ja tukee liiton alueellista ja työpaikkatoimintaa

-avustaa ja tukee yksittäisiä jäseniä ja heidän etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseksi työelämään ja työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä asioissa

-avustaa ja tukee liiton työ- ja virkaehto- ym. neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20§:n pohjalta

-järjestää edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja tiedotusta sekä neuvontatilaisuuksia

-voi järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua vapaa-ajantoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

YHDISTYKSEN KIELI

3 §

Yhdistyksen kielenä on suomi.

4 §

YHDISTYKSEN PUOLUEETTOMUUS

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

JÄSENET

5 §

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä julkisella ja yksityisellä alalla työskentelevät henkilöt sekä heihin verrattavat palkansaaja-asemassa olevat ammatinharjoittajat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Hyväksymisetä päättää yhdistyksen hallitus.

Henkilön liittyessä jäseneksi jäsenyhdistykseen hänen on liityttävä samalla myös liiton henkilöjäseneksi ja toimitettava liitolle pyydetyt jäsensuhteeseen liittyvät ja liiton jäsenmaksun sekä yhdistyksen oman jäsenmaksun perintää varten tarvittavat tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset.

Kun jäsen jää pysyvästi eläkkeelle, jäsenen tulee erota yhdistyksestä ja halutessaan hän voi siirtyä liiton rajoitetuin jäsenoikeuksin toimivaan senioriyhdistykseen. Tämä määräys ei koske niitä yhdistyksen eläkeläisjäseniä, jotka ovat kuuluneet yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaanastumista.

JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

6 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö liiton edustajiston vahvistaman tai yhdistyksen oman jäsenmaksun suorittamisen yli kolmen kalenterikuukauden ajalta tai muuten jättää täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallituksen on muissa kuin jäsenmaksujen laiminlyöntitilanteissa varattava jäsenelle tilaisuus tulla asianmukaisella tavalla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekoa. Hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää samalla kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

JÄSENMAKSUT

7 §

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan liiton edustajiston syyskokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun, joka määräytyy ennakkoperinnän alaisesta palkkatulosta liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Jäseniltä voidaan periä liiton edustajiston erityisestä syystä määräämä ylimääräinen jäsenmaksu, joka saa kuitenkin olla enintään kolmen kuukauden jäsenmaksua vastaava määrä.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä määrätä jäseniltä perittäväksi yhdistyksen oman jäsenmaksun, jonka yhdistys itse perii.

YHDISTYKSEN LUOTTAMUSHENKILÖT

8 §

Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi sekä hallituksen asettamien toimielinten jäseneksi voidaan valita ja niissä toimia vain työelämässä tai työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen.

HALLITUS

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 – 10 muuta jäsentä, sekä jokaista jäsentä kohti on yksi henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen toimikausi on 2 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Vuosikokouksessa valitun uuden hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden sisällä valinnasta ja ilmoittaa yhdistyksen toimihenkilöiden tiedot liiton toimistoon.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toimielimiä, joiden tehtävät määrittelee hallitus.

Hallituksen tehtävänä on:

  1. johtaa ja edustaa yhdistystä näiden sääntöjen, yhdistyksen kokouksen ja liiton päätösten mukaisesti
  2. kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella siellä käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhdistyksen kokouksen päätösten toteutumisesta
  3. avustaa ja tukea liiton neuvottelutoimintaa sekä työ- ja virkaehtosopimuksen niin mahdollistaessa valvoa ja hoitaa sopimus- ja neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20§:n pohjalta
  4. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, valmistella vuosittainen  toiminta- ja taloussuunnitelma sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
  5. laatia tarvittaessa perusteltu esitys perittävästä yhdistyksen omasta jäsenmaksusta ja sen perimistavasta
  6. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenistä liiton antamien ohjeiden mukaista luetteloa
  7. pitää yhdistyksistä valituksi tulleisiin työpaikkojen luottamustoimisiin jatkuvaa yhteyttä
  8. edistää yhdistyksen ja liiton tavoitteiden toteutumista ja niiden tunnetuksi tekemistä
  9. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.
  10. Hallitus voi toimeenpanna mahdolliset neuvoa antavat jäsenäänestykset

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

11 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien  tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

YHDISTYKSEN KOKOONTUMINEN

12 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS

13 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) vahvistetaan hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

9) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen muut jäsenet. Hallitusta valittaessa tulee ottaa huomioon alueellinen edustavuus ja yhdistyksen jäsenistön sukupuolijakauma ja rakenne

10) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa

11) päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa

12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

Ennen liiton edustajistovaalia pidettävässä yhdistyksen kokouksessa valitaan yhdistyksen ehdokkaat edustajistovaaliin edelläkohdassa 9. mainittujen periaatteiden mukaisesti.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

14 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa varat siirretään liitolle käytettäväksi ammattiyhdistystoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

15 §

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.